Pers

152 persberichten

Leidraad voor de toekomst van de Randstad: verbinden en verknopen

VROM-raad - 14 maart 2008
Om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken moet het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie uitwerken. Centraal in die strategie staat een netwerk van internationale, bovenregionale en regionale centra die elkaar aanvullen en die ...

Zoetwatervoorziening landbouw in verziltende Delta vraagt heldere kaders

RLG - 5 maart 2008
De verzilting in de zuidwestelijke Delta bemoeilijkt de zoetwatervoorziening van de landbouw. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied hierover het advies ‘Kaders zo helder als water’ ...

Kansen en bedreigingen van Megastallen

RLG - 12 februari 2008
Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het ...

Adviesraden: “Prijskaartje CO2-uitstoot verkeer hard nodig”

VROM-raad - 28 januari 2008
Het huidige beleid voor de transportsector is volstrekt onvoldoende om de Europese klimaatdoelen op langere termijn te halen. Daarvoor is een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer noodzakelijk. Als er niets verandert, zal ...

Onteigening nodig voor natuur

RLG - 24 januari 2008
Onteigening moet vaker ingezet worden bij grondverwerving voor natuur. De aanleg van natuur gaat langzamer dan afgesproken. De noodzakelijke versnelling is mogelijk door grond te onteigenen en grondeigenaren daarvoor volledig schadeloos te stellen. Dat ...

Windturbines passen niet in open Waddenlandschap

Raad voor de Wadden - 23 januari 2008
De Raad voor de Wadden vindt plaatsing van windturbines nabij de Waddenzee een aantasting van het unieke open landschap van de Waddenzee. De Raad voor de Wadden schrijft dit in zijn advies dat vandaag is uitgebracht op verzoek van Minister Cramer van VROM ...

Einde aan vrijblijvendheid bij aanpak bereikbaarheid werklocaties

Raad VenW - 17 januari 2008
Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig bij het oplossen van bereikbaarheidsproblemen. Werklocaties en locaties van publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen, hebben in toenemende mate te maken met een slechte bereikbaarheid. De overheid ...

Koersomslag nodig voor duurzame Waddenzeevisserij

Raad voor de Wadden - 5 december 2007
Raad voor de Wadden bepleit sterke regionale rol Er is meer inzet nodig dan het huidige visserijbeleid om in 2020 te kunnen spreken van duurzame Waddenzeevisserij. Tot die conclusie komt de Raad voor de Wadden in zijn advies ‘Natuurlijk vissen op de ...

Raad adviseert instelling van een Nationale Wegen Autoriteit

Raad VenW - 28 november 2007
Vandaag heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Van wegbeheer naar netwerkbeheer’ aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In dat advies stelt de Raad dat er een Nationale Wegen Autoriteit moet komen die het hoofdnet van ...

Raad bepleit meer publiek belang in Europees landbouwbeleid

RLG - 15 november 2007
Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied moet het Europees landbouwbeleid gericht zijn op publieke belangen als duurzaam landgebruik en voedselzekerheid. Gerichte betalingen voor geleverde diensten als milieu, natuur, landschap of dierenwelzijn zijn ...

Pagina's